ENGLISH

khoangoaingu gửi vào T2, 05/16/2016 - 05:04
Danh sách-Lịch thi học kỳ 2-Khoa Ngoại ngữ (Tải về [1]) [1] http://kngoaingu.qnu.edu.vn/sites/default/files/DANH%20SACH-LICH%20THI%20HOC%20KY%20II%2015-16.xls
khoangoaingu gửi vào T2, 05/09/2016 - 09:57
khoangoaingu gửi vào T2, 05/09/2016 - 09:44
khoangoaingu gửi vào T2, 05/09/2016 - 03:43
Các mẫu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên: 1. Phiếu đánh giá KQRL cá nhân (Click download) [1] [1] http://kngoaingu.qnu.edu.vn/sites/default/files/1-Phieu%20danh%20gia%20KQRL%20ca%20nhan.doc
sofyan gửi vào T4, 04/27/2016 - 21:59
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN *KHOA NGOẠI NGỮ*
sofyan gửi vào T2, 02/01/2016 - 21:09
Ngày 14 tháng 11 năm 2015, tại Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn, */Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Khoa Ngoại ngữ/*

Trang

khoangoaingu gửi vào T5, 05/12/2016 - 11:00
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN *        KHOA NGOẠI NGỮ*    
khoangoaingu gửi vào T2, 05/09/2016 - 08:38
khoangoaingu gửi vào T2, 05/09/2016 - 08:37

Trang