ENGLISH

2016 LỊCH BẢO VỆ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

KHOA NGOẠI NGỮ

CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lậpTự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

NĂM HỌC 2015-2016

Thời gian:

8h00, Thứ , ngày 25/05/2016

 

 

Địa điểm:

Tiểu ban 1: Phòng 12.3, Nhà 15 Tầng

 

 
   

Tiểu ban 2: Phòng 12.4, Nhà 15 Tầng

 

 
   

Tiểu ban 3: Phòng 12.8, Nhà 15 Tầng

 

 

I. Tiểu ban 1:

         

Thứ tự bảo vệ

SV

Họ tên sinh viên

Ngành

Tên đề tài thực hiện

Phòng

 
 

1.1

3557510072

Huỳnh Hồ Lệ

Quyên

NNA

A Study of Cohesive Devices in Successful Essays in Writing Task 2 for IELTS

12.3

 

1.2

3557010035

Hữu

Lộc

SPA

Using Input Sources in the Media in Teaching Language Skills for QNU English Majors

12.3

 

1.3

3557510040

Bùi Hồng

Linh

NNA

Use of Linking Devices in English Writings by Qui Nhon University Third-year English Majors

12.3

 

1.4

3557510017

Trần Thị Cẩm

Giang

NNA

A Study of Speech Acts in English Conversations in Hospitality

12.3

 

1.5

3557010051

Nguyễn Đình

Nguyên

SPA

A Study on Adjectives Describing Human Beings

12.3

 

II. Tiểu ban 2:

         

Thứ tự bảo vệ

SV

Họ tên sinh viên

Ngành

Tên đề tài thực hiện

Phòng

 
 

2.1

3557010043

Nguyễn Thị Trà

My

SPA

An Investigation into How to Do Reading Tasks of The Ninth-graders at Ngo May Lower Secondary School and Some Suggestive Solutions

12.4

 

2.2

3557010010

Trần Thị Hồng

Cẩm

SPA

An Investigation into Sentences Used in Essays by the Third-year Students at Quy Nhon University

12.4

 

2.3

3557510033

Huỳnh Mộng

Huyền

NNA

Some Techniques to Improve Short-term Memory in Interpreting for the Third-year English Majors at Quy Nhon University

12.4

 

2.4

3557510110

Phạm Hàn

Viên

NNA

A Study on Common Mistakes by Third-year English Majors at Quy Nhon University in English-Vietnamese Translation of Ambiguous Sentences

12.4

 

2.5

3557510031

Nguyễn Thị Thu

Hồng

NNA

Some Strategies to Improve Third-year English Majors' Techniques of Note-taking in Consecutive Interpreting

12.4

 

2.6

3557010071

Huỳnh Bách

Thảo

SPA

An Investigation into How to Use Academic Words in Writing a 140-word English Paragraph for the Twelfth Graders at Quoc Hoc High School

12.4

 

III. Tiểu ban 3:

         

Thứ tự bảo vệ

SV

Họ tên sinh viên

Ngành

Tên đề tài thực hiện

Phòng

 
 

3.1

3557010028

Huỳnh Kim Thiên

Hương

SPA

A Study on Cohesive Devices in Writing Texts by Second-year English Majors at Quy Nhon University

12.8

 

3.2

3557010085

Nguyễn Nhật Thu

Trà

SPA

Third-year English Majors' Common Mistakes in Perception of Reading Techniques in Reading 4

12.8

 

3.3

3557010067

Hồ Ngọc

Quý

SPA

The Frequency of Using Active and Passive Voice in Essays Written by Third-year English Majors at Quy Nhon University

12.8

 

3.4

3557010039

Trương Lê Huỳnh

Mai

SPA

An Investigation into the Ways to Do Matching Headings  Tasks in IELTS Reading Module of Third-year Majors at Quy Nhon University

12.8

 

3.5

3557010084

Phạm Thị Thanh

Trà

SPA

An Investigation into Collocation in Essays written by Fourth-year English Majored Students at Quy Nhon University

12.8