ENGLISH

Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

1 ThS. Trương Văn Định
Trưởng bộ môn
2   ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
3   ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
4   ThS. Đoàn Thị Thanh Hiếu
5   ThS. Trần Thị Thanh Huyền
6 ThS. Nguyễn Lương Hạ Liên
7   ThS. Bùi Thị Minh Nguyệt
8   ThS. Thị Thanh Thúy
9 ThS. Trần Thị Thanh Thủy
10   ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang