ENGLISH

Bộ môn Tiếng Anh chuyên ngành

1 TS. Trương Văn Định
Trưởng bộ môn
2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình
3 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang
4 ThS. Đoàn Thị Thanh Hiếu
5 ThS. Trần Thị Thanh Huyền
6 ThS. Nguyễn Lương Hạ Liên
7 ThS. Bùi Thị Minh Nguyệt
8 ThS. Thị Thanh Thúy
9 ThS. Trần Thị Thanh Thủy
10 ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang