ENGLISH

Bộ môn Lý thuyết ngôn ngữ

1 TS. Nguyễn Quang Ngoạn
Trưởng bộ môn
2 ThS. Hoàng Thị Thu Hiền
3 PGS.TS. Tôn Nữ Mỹ Nhật
4 ThS. Huỳnh Thị Cẩm Nhung
5 ThS. Nguyễn Thị Kim Quý
6 ThS. Nguyễn Thị Xuân Thủy