ENGLISH

Bộ môn Dịch thuật-VH Văn minh

1

TS. Nhân Thành
Trưởng bộ môn

2 ThS. Nguyễn Hoài Dung
3 ThS. Nguyễn Thị Anh Đào
4 ThS. Bùi Thị Huỳnh Hoa
5 ThS. Ngọc Hồi
6 ThS. Đặng Thanh Phương
7 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
8 ThS. Đoàn Trần Thúy Vân